Afspraken rond uitvaarten

Aan:                Alle uitvaartondernemers actief in Venray

Betreft:             Enkele procedurele afspraken rond uitvaarten

Geachte heer/mevrouw,

Al jaren werken uitvaartondernemers en parochies in Venray met elkaar samen aan mooie, waardige afscheidsvieringen in de parochiekerken. Die samenwerking verloopt prima en aan beide kanten spant men zich in om te zorgen voor een afscheid dat voor overledene, nabestaanden en parochiegemeenschap van betekenis is. Ondanks de inspanningen om alles zo goed mogelijk te regelen, zijn er enkele zaken die in de voorbije jaren soms zorgden voor ongemakkelijke situaties, vaak veroorzaakt door onduidelijkheden over het mogelijke en onmogelijke in de twee parochiekerken van Venray (Grote Kerk en Paterskerk).

Deze brief is bedoeld om enkele van die mogelijkheden en onmogelijkheden op een rij te zetten, zodat u als uitvaartondernemer weet wat u van ons als parochies mag verwachten.

Contactpersoon afspreken uitvaart/avondwake

Het is van groot belang dat u een afspraak voor een uitvaart of avondwake alleen via de centrale telefoonnummers maakt:

 • Voor de Grote Kerk en Paterskerk: 0478-550740
 • (b.g.g. wordt doorgeschakeld naar mobiel van deken Ed Smeets of zijn vervanger.

Het is mogelijk dat het mobiele nummer van de deken, in geval van afwezigheid van genoemde contactperso(o)n(en), wordt doorgeschakeld naar een mobiel nummer van een vervangende contactpersoon. Mocht niet worden opgenomen, spreek dan de voicemail in. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Mocht u via een andere weg een uitvaart proberen af te spreken, dan is de kans aanwezig dat de kerk reeds bezet is, er geen geestelijke beschikbaar is of dat andere zaken niet goed geregeld worden. Dat willen we natuurlijk voorkomen.

Mogelijkheden

Het zou fijn zijn als u, voordat u contact met ons opneemt, wellicht de volgende zaken in uw achterhoofd mee wilt laten spelen en als het kan voorbespreekt met de nabestaanden.

 • Vanuit welke kerk wordt er afscheid genomen?
  • Het uitgangspunt is dat de uitvaart en de avondwake plaatsvinden in de kerk van de parochie waar de overledene woonde of kerkbijdrage voldeed. Mochten de nabestaanden om enige reden kiezen voor de andere kerk, dan is dat bespreekbaar. Grofweg horen de wijken Landweert, Noord-West, Brabander en centrum bij de Grote Kerk, Antoniusveld, Brukske, Veltum, Vlakwater, West-Zuid en Zuid bij de Paterskerk.
 • Wenst men alleen een uitvaart of wil men ook een avondwake? Of eventueel alléén een avondwake?
  • Een avondwake is een voorbereiding op de het definitieve afscheid van de dag erna. Een avondwake is persoonlijker van aard dan een uitvaartviering. Zo bestaat de mogelijkheid om cd’s te draaien tijdens de avondwake en zijn er mogelijkheden (maar geen verplichtingen) voor de nabestaanden om iets te doen tijdens de avondwake. Ook tijdens de uitvaartdienst is inbreng vanuit de familie mogelijk maar beperkter dan in de avondwake.
  • In beginsel beginnen de avondwakes op weekdagen om 19.15 uur en op zondag om 18.00 uur.
 • Wenst men een uitvaartmis of een gebedsdienst?
  • Men kan kiezen voor een uitvaartmis of een gebedsdienst ten afscheid. Beide vormen zijn volwaardige kerkelijke uitvaarten. Standaard wordt er van uitgegaan dat er gekozen wordt voor een uitvaartmis. Indien er redenen zijn om geen mis op te laten dragen, zal er – om verwarring te voorkomen – bij een gebedsdienst geen communie worden uitgereikt. Tijdens de drie dagen voor Pasen mag in elk geval geen mis worden opgedragen en zullen uitvaarten dus plaatsvinden in de vorm een gebedsdienst.
 • Koor en muziek
  • Bij een uitvaart wordt er van uit gegaan dat een parochiekoor gevraagd wordt voor de muzikale opluistering. Mocht men een ander koor wensen, dan is dit mogelijk als er een aantoonbare band bestaat met dit koor en als het repertoire geschikt is. De contactpersoon van de parochie beslist over de geldigheid van de reden om hiervan af te wijken.
   • Dit moet wel direct bij het vastleggen van de uitvaart afgesproken worden. Het is helaas verschillende keren voorgekomen dat dergelijke wensen laat bekend werden en een heel koor last-minute afgebeld moest worden.
  • Als er cd-muziek gedraaid wordt tijdens een avondwake, dan zorgt de avondwakegroep voor iemand die de muziekinstallatie bedient.
 • Tijdstip van de uitvaart
 • In principe begint een uitvaart om 10.30 u. Indien er veel mensen van ver moeten komen, kan worden uitgeweken naar 13.30 u. Aanpassing hiervan, bijvoorbeeld omdat de uitvaart gevolgd wordt door een crematie, is beperkt mogelijk met dien verstande dat vanwege onze vrijwilligers er in beginsel geen uitvaarten op of rond het middaguur kunnen zijn.
 • Collecte
  • Mocht de familie verzoeken om een collecte te houden voor een goed doel, dan mogen achter in de kerk collecte-bussen geplaatst worden. De parochie-collecte zal dan overigens niet komen te vervallen. Plaatsen van deze bussen dient vooraf kenbaar gemaakt te worden. Het beheer ervan valt niet onder verantwoordelijkheid van het kerkbestuur
 • Opbaren rouwkapel
  • In de Grote Kerk bestaat in de kruiskapel de mogelijkheid tot opbaren en rouwbezoek voorafgaand aan avondwake en/of uitvaartdienst. Indien deze wens geuit wordt, dan  graag hiervan kennis geven bij het maken van de eerste afspraak.

Tarieven (per 1 januari 2021)

Per 1 januari 2021 gelden de volgende tarieven voor beide kerken

Uitvaart: € 475,-*
Koor, organist en dirigent
€ 125,-
Avondwake (indien volgende dag uitvaart) €   27,50*
Avondwake (indien volgende dag geen uitvaart) € 475,-*
Gebedsdienst zonder eucharistie € 475,-
Begeleiding van priester in crematorium zonder
voorafgaande kerkdienst
€ 360,-
Priester begeleidt overledene naar begraafplaats of crematorium € 50,-
Zes wekendienst Gratis
Gedurende de rouwtijd (1 jaar) 6 missen (incl. jaardienst) Gratis

*  Wanneer men 4 jaren van te voren de jaarlijkse minimumkerkbijdrage heeft betaald gelden deze kosten niet.’

Voor de Grote Kerk gelden voorts de volgende tarieven

Opbaren rouwkapel € 100,-
DVD van uitvaart € 37,50
DVD van avondwake € 37,50
DVD van avondwake en uitvaart € 37,50
   

De kerkbesturen van de Grote Kerk en Paterskerk hopen dat deze samenvatting bijdraagt aan een nog betere samenwerking tussen de uitvaartondernemers en de beide kerken in Venray. Binnenkort ontvangt u nog een brief van de priesters van het dekenaat over hun toekomstige mogelijke inzetbaarheid in het nieuwe Venrayse crematorium.

Hoogachtend,

Deken E. Smeets,   
Voorzitter Kerkbestuur Grote Kerk/Paterskerk
Eindstraat 6
5801 CR Venray
petrbnd@zonnet.nl                                                           

Terug naar activiteiten