Diensten week 28-2020

SINT PETRUS’ BANDEN MISINTENTIES van
zaterdag 4 juli t/m vrijdag 10 juli 2020

Vanaf 1 ju1i is het weer mogelijk als gebruikelijk de Mis mee te vieren in de kerk. Het aantal plaatsen is gelimiteerd, maar de Grote Kerk heeft voldoende plek! Omroep Venray verzorgt de uitzending van de zondagsmis van 9.30 uur op tv en via internet.

Zaterdag 4 juli

19.15 uur: H.Mis
Voor:
Noor Huijbers-Poels, Ton en Jan,
Teng Maassen en familie Maassen,
overleden familie de Vilder-Rutte,
Annie Janssen en overleden familie,
Johan en Maria Jonkers-Claessens, ouders en familie,
voor een bijzondere intentie.
Lector: Twan Peeters

Zondag 5 juli 14e zondag van het jaar

9:30 uur: H. Mis,
uitzending via Omroep Venray en kanaal 45 Venray tv 
Voor:
Jan Raijmakers en Dora Raijmakers- Botden,.
Harrie en Mina van Mil-Jenneskens, overleden ouders en wederzijdse familie,
Rina Bonants-van der Burgt,
Jos Nota.
Lector:
Arthur Gerritzen

11:00 u: Vormselviering (alleen voor vormelingen, hun familie en gereserveerden),
Lector:
Dion Plass
14:00 u: Vormselviering
(alleen voor vormelingen, hun familie en gereserveerden),
Lector:
Pieter Stevens

Maandag 6 juli H. Maria Goretti, maagd en martelares

9:00 uur: H. Mis
Voor:
May Jeuken en familie van Daal

Dinsdag 7 juli  

9:00 uur: H. Mis
Voor:
onze bisschop en alle geestelijken van ons bisdom, dat zij voor ons een voorbeeld en steun in het belijden van ons geloof mogen zijn

Woensdag 8 juli

9:00 uur: H. Mis
Voor:
alle jongens en meisjes die het Vormsel hebben ontvangen en voor alle kinderen die zich voorbereiden op de H. Communie, dat zij in het geloof vertrouwen, de kracht en steun vinden, nu en in de toekomst

Donderdag 9 juli HH.  Martelaren van Gorcum

9:00 uur: H. Mis
Voor: overleden ouders Sikes-Pouwels en familie,
Joos Verbeek vanwege zijn verjaardag

Vrijdag 10 juli

9:00 uur: H. Mis
Voor: overleden familie Pouwels- Maessen en kinderen

Er zijn voorlopig geen diensten in de Mulder
(’t Schöpke Veltum)!

Vormelingen op 7 maart j.l.

Op 7 maart hadden wij , als voorbereiding op ons vormsel onze laatste voorbereiding. Samen naar de kerk gaan, daarna onze knutsels afmaken, lekkere snack gebruiken  en afsluiten met een hartstikke leuk spel.

Wij waren er helemaal klaar voor, helaas door het Coronavirus is de toediening van ons vormsel voorlopig uitgesteld.

We weten nog niet wanneer het wel plaats heeft.

Hieronder enige foto’s van deze bijeenkomst

Klik op een foto om deze groter te zien.
Daarna is door te foto’s te bladeren met de pijltjes aan linker en/of rechterkant ..

Naar het fotoalbum 2020

Bisschoppen scherpen maatregelen coronavirus aan

In verband met de laatste ontwikkelingen rondom het Coronavirus (COVID-19), scherpen de bisschoppen in Nederland de al eerder getroffen maatregelen aan. Alle publieke liturgische vieringen op zaterdagavonden en zondagen worden tot 31 maart afgelast. Hiermee sluiten de bisschoppen aan bij het recente advies van de overheid en het RIVM. Bisschop Harrie Smeets van Roermond conformeert zich aan dit besluit.

De bisschoppen begrijpen dat het feit dat de zondagsvieringen niet door kunnen gaan voor vele parochianen een moeilijk besluit is, maar vragen hierin om hun begrip en gebed. Zij wijzen op de mogelijkheid van de (eucharistie)viering door de week in doorgaans kleine groepen, de geestelijke communie: ‘door het verlangen om Christus te ontvangen, schenkt Hij ons ook door deze ‘geestelijke communie’ zijn genade.’ Ook vragen de bisschoppen om kerken waar mogelijk open te stellen en zo mensen de gelegenheid te bieden voor persoonlijk gebed.

Viering in beperkte kring

Wanneer er in beperkte kring wel een viering is, bijvoorbeeld bij een doop of een uitvaart, zal de celebrant volgens strikte richtlijnen handelen. Alle parochies ontvangen via het eigen bisdom deze richtlijnen voor het vieren van de mis in kleine kring en het bedienen van de overige sacramenten. Deze richtlijnen zijn er om verspreiding van het coronavirus te voorkomen en om tegelijkertijd het pastorale werk toch zo goed mogelijk doorgang te laten vinden. Zo wordt bij contact met ouderen en zieken gevraagd altijd in overleg met bijvoorbeeld een zorginstelling of ziekenhuis te handelen en de richtlijnen tegen corona daar te volgen. Ook voor de gelovigen die hierbij zijn betrokken geldt: volg de richtlijnen voor contact van het RIVM.

De volgende maatregelen, die op 28 februari al werden afgekondigd, blijven van kracht:

  • Tijdens vieringen (in kleine kring) in parochies en instellingen is het ontvangen van de communie op de tong niet mogelijk;
  • De communie kan alleen op de hand worden ontvangen en dient alleen door de celebrant uitgereikt te worden;
  • De kelkcommunie is voorbehouden aan de celebrant;
  • Kerkgangers geven elkaar bij de vredeswens niet de hand;
  • Er wordt geen gebruik gemaakt van wijwater bij binnenkomst en verlaten van de kerk.

Met onmiddellijke ingang gelden tot nader order, en in ieder geval tot 31 maart, ook de volgende maatregelen:

  • Publieke liturgische vieringen op zaterdagavond en op de zondag worden afgelast.
  • Vormselvieringen en presentatievieringen voor communicanten worden afgelast.
  • Dopen en uitvaarten vinden plaats in kleine kring en worden sober gehouden. Ook hier met inachtneming van fysieke afstand tussen de gelovigen.
  • De bisdommen ontraden alle andere samenkomsten, zoals het koffie drinken na vieringen, koorrepetities en catechetische bijeenkomsten.

Gebed
De bisschoppen wijzen  op de mogelijkheid om thuis op zondag de Eucharistie op televisie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. VVerder zendt Radio Maria iedere doordeweekse ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur. In het weekend op zaterdag om 09:30 uur en zondag om 10:00 uur.

Ten slotte vragen de bisschoppen de parochie, hun pastorale kader en de gelovigen om onderstaand gebed te bidden: 

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.

Amen.

Naar de startpagina

Vormelingen 26-1-2020

Op zondag 26 januari was er een Eucharistieviering voor de 39 vormelingen van onze parochies (Grote Kerk 28, Paterskerk 9) en 2 kinderen die bij ons de voorbereiding doen, maar elders het Vormsel toegediend krijgen.
Voor de toespraak van deken Smeets kwamen alle kinderen naar voren. Daarna werden voorbeden uitgesproken en bij het Onze vader vormden ze één grote kring rond het altaar. ( enkele vormelingen konden door ziekte of iets anders niet aanwezig zijn)

Na de dienst was er een oriëntatie speurtocht in de kerk. Dat was een hele kluif daar de opdrachten pittig waren en goed speurwerk en aandacht vroeg.
In het parochiezaaltje zijn we met de kinderen de gebeden voor de vormsel dienst van 15 maart gaan uitkiezen en werden de liederen gezongen. 
De gemaakte lichtjes worden in de Kruiskapel geplaatst tot aan de dag van het vormsel, de kinderen hebben de gelegenheid het lichtje brandend te houden door er een nieuw kaarsje in te plaatsen.

Klik op een foto om deze groter te zien.
Daarna is door te foto’s te bladeren met de pijltjes aan linker en/of rechterkant ..

Naar de startpagina

Oudercatechese

Oudercatechese

Op veel plaatsen heeft men er goede ervaringen mee: oudercatechese. Ineens komen de kinderen uit school met verhalen over Bijbel en geloof, Jezus en de kerk. Oeioei, hoe zat dat ook al weer? Zeker als de kinderen het enthousiasme van de catechese-les overbrengen op hun ouders, ontstaat vaak de behoefte om ook zelf weer te weten hoe het ook alweer zat.

Om de ouders van Communicanten en Vormelingen daartoe de kans te geven vinden er ‘oudercatecheseavonden’ plaats, waar bij heel simpel in één avond verteld wordt wat er in een aantal lessen op school aan de kinderen is overgedragen. Natuurlijk nodigt het lesmateriaal uit tot verdere bezinning, verdieping en gesprek. Ook wie niet een kind in groep 4 of 8 heeft zitten maar toch bezig wil zijn met geloofsverdieping thuis, is welkom.

Voor de Communieouders zijn de data 8 oktober, 4 november, 10 december gepland. Voor de ouders van Vormelingen zijn de data 5 oktober, 5 november, 9 december gepland. Alle avonden zijn van 20 tot 21.30 uur in de pastorie Paterskerk (achter de kerk, Leunseweg 5).

Aan de avonden zijn geen kosten verbonden, vrijblijvend komen luisteren op de eerste avond kan zeker ook.
De avonden worden verzorgd door kapelaan Marthoma Alexander (Communie) en deken Ed Smeets (Vormsel).
Welkom! Meer informatie is te verkrijgen op de pastorie Eindstraat.

Vormsel 2019

Op zondag 7 april deden 28 jongens en meisjes in de parochie Petrus Banden  het Vormsel.

Vormheer was Mgr. E de Jong.
Monseigneur de Jong gaf de vormelingen een compliment
daar hij vond dat ze erg gemotiveerd waren.

foto Hoedemaekers De 28 vormelingen op 7 april 2019

Communie en vormsel schooljaar 2018-2019

Grote kerk

Op maandag 27 augustus organiseert de Grote Kerk om 20.00 uur in het parochiezaaltje van de Grote Kerk aan het Kerkpad een informatieavond voor ouders en kinderen uit groep 8 van de Petrus’ Bandenschool, de Kruudwis, de Klimboom en de Montessorischool die geïnteresseerd zijn in het ontvangen van het vormsel. De vormselviering vindt dit schooljaar plaats op 7 april 2019 in de Grote Kerk.
Ouders met kinderen in groep 4 van bovengenoemde scholen zijn van harte uitgenodigd voor de informatieavond over de communie op dinsdag 4 september om 20.00 uur in de aula van de Petrus Bandenschool. De communieviering vindt plaats op zondag 26 mei 2019 in de Grote Kerk.
Paterskerk
Voor  kinderen van de groepen 4 en 8 van de Bongerd, de Krokodaris, de Coninxhof, de Keg, de Hommel en Focus wordt de informatie over de communie en het vormstel georganiseerd door de Paterskerk. De informatieavond over het vormsel (groep 8) is op maandag 10 september om 20.00 uur in de pastorie naast de Paterskerk. De vormselviering in de Paterskerk vindt plaats op 7 april 2019.
Ouders met kinderen in groep 4 van bovengenoemde scholen  zijn van harte welkom op de informatieavond over de communie op dinsdag 25 september om 20.00 uur in de pastorie van de Paterskerk. De communieviering in de Paterskerk wordt gehouden op maandag 10 juni 2019 (Tweede Pinksterdag).
Namens het kerkbestuur,
Germaine Verbruggen-Janssen