Offergaven Vormelingen 2021

Deze week namen de vormelingen van de Grote Kerk deel aan de Eucharistieviering en brachten hun gaven mee die ze voor de voedselbank hadden ingezameld.


Namens de voedselbank dankte na de dienst mevr. G. van Stelten heel hartelijk voor de ingezamelde gaven. Ze waren er erg blij mee.
Hierbij willen we via de site de dank aan de kinderen overbrengen.

Volgende week doen de kinderen van de paterskerk het om 11:00 uur het in de Paterskerk.

St. Jozef te Smakt 2021 – Sint Jozefjaar

Sinds 8 december vieren we op uitnodiging van paus Franciscus een bijzonder jaar ter ere van Sint Jozef. Smakt is de enige Nederlandse bedevaartsplaats ter ere van Sint Jozef. Sinds 1699 weten velen de weg naar Smakt te vinden. De maand maart die bijzonder aan Sint Jozef is toegewijd trekt – in normale omstandigheden! – vele duizenden naar Smakt. Echter ook dit jaar, net als vorig jaar, zal het omwille van de coronabeperkingen redelijk rustig zijn en blijven in Smakt.

Toch is er elke zondag om 11 uur een H. Mis, net als elke woensdag om 9.30 uur, en vereren we elke zondag van maart, alsmede verder elke eerste zondag van de maand in 2021 Sint Jozef in een Lof om 15 uur. Op zijn hoogfeest op 19 maart vieren we om 11 uur de H. Mis met de bisschop van Roermond, mgr. Harrie Smeets. Deze Mis is niet te ‘bezoeken’ maar wel online te volgen (link…). Bovendien is de kapel van Sint Jozef het hele jaar door overdag open voor bezoek, een kaars of stil gebed.

Weliswaar houden we vast aan de thans geldende coronamaatregelen, waardoor het aantal deelnemers aan de vieringen (nu) tot 30 beperkt is, maar desondanks is het voor groepen (niet groter dan de geldende norm) mogelijk een bedevaart te houden naar Smakt. Het is mogelijk na aanmelding de eucharistie te vieren (de Venrayse priesters gaan er graag in voor) of een Sint Jozeflof te houden.

Speciaal bij gelegenheid van het Sint Jozefjaar heeft het kerkbestuur Smakt een draagspeldje laten maken van het beeldje van St. Jozef (hoogte 2,5 cm, voorzien van drukker). Het is voor € 1,50 p.st. te verkrijgen in Smakt en op de pastorie Eindstraat Venray. Het kan ook toegestuurd worden. Bestellen kan via het kerkbestuur Rectoraat Sint Jozef (rectoraatsintjozef@kerkbestuursmakt.eu) of het Parochiekantoor te Venray (petrbnd@zonnet.nl).

Noveenboekje
voor € 10,–

Ook zijn er vlaggen gemaakt met de afbeelding van Sint Jozef erop. (100 x 70 cm) á € 25,-. Bestellen kan via bovenstaande emailadressen.

Adveniat geeft een noveenboekje uit b.g.v. het Sint Jozefjaar: ‘Negen dagen bidden tot Sint Jozef’. Het is voor € 10,- verkrijgbaar via bovenstaande adressen.

Vlag 100x 75 cm
à € 25.–

Actie Kerkbalans

Geef vandaag voor de kerk van morgen

Meer dan ooit missen we de warmte van andere mensen om ons heen: de handdruk bij een ontmoeting, een spontane knuffel, dat klopje op de schouder. Mensen zoeken verbinding, contact en genegenheid. En de kerk is daarbij voor veel mensen niet weg te denken: samen komen om je geloof in God, maar ook je levenservaringen, te delen. Met elkaar. Dat geeft een bijzondere band.
Kerkbalans vraagt u om te investeren in een levende kerk tijdens en na corona. Omdat we mensen zijn, mensen die elkaar opzoeken in lastige, maar ook mooie tijden.
Wilt u ook dat de kerk kan blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat? Geef dan vandaag voor de kerk van morgen. Dankzij uw bijdrage kan de kerk voortbestaan!

Begin 2020 hebben betalende parochianen een brief ontvangen van de parochie, waarin het kerkbestuur hen hartelijk dank heeft gezegd voor hun betrokkenheid en bijdrage in 2019. Wie had toen kunnen bedenken dat het nieuwe jaar spoedig liet blijken een grote bedreiging in zich te bergen. Er is veel geleden en velen maken zich zorgen. Kerken bleven zo goed als leeg. Een raar en merkwaardig gevoel…

En toch willen we als parochies graag vooruit! Vorig jaar schreven we dat het kerkelijk landschap weliswaar aan het veranderen is en veel kleinschaliger wordt, maar dat er desalniettemin op het vlak van geloofsbeleving heel wat nog steeds vitaal is, terwijl er ook nieuwe tekenen van hoop groeien en ontluiken. Aan die hoop en dat vertrouwen blijven we ons ook in Venray vasthouden!

Weliswaar waren de kerken vaak verplicht dicht in het voorbije jaar en bleken mensen voorzichtig in hun kerkgang, maar de kerken zijn er nog! Prominent hebben ze hun plek in het midden van het dorp, rustig wachtend op het moment dat de deuren weer gewoon wijd open kunnen!

Ondertussen is er ook in het afgelopen jaar heel veel gebeurd aan onderhoud en renovatie, waarvan we hopen dat we in 2021 aan velen het resultaat mogen laten zien. Al dat werk – naast alles wat er verder vanuit de parochies gebeurt! – kan enkel gebeuren doordat er mensen zijn die er voor gaan en doordat u er uw financiële steentje aan bijdraagt. Het zal niemand verbazen dat de jaarcijfers over 2020 mager zijn. Giften zijn dus onontbeerlijk!

Indien u bijdraagt, kunt u een bedrag overmaken naar de parochies:
St. Petrus’ Banden (Grote Kerk)
ABN-AMRO bank met iban-nr: NL59 ABNA 0484 1000 17
ING bank met iban-nr: NL82 INGB 0001 1748 63
t.n.v. kerkbestuur Venray o.v.v. adm. Kerkbijdrage parochie St. Petrus’ Banden

Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten, Christus Koning en Franciscus van Assisi (Paterskerk)
ABN-AMRO bank met iban-nr: NL17 ABNA 0231 8085 26 t.n.v. kerkbestuur Venray o.v.v. adm. Kerkbijdrage parochie Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten

Graag ook naam en adres vermelden, anders is er grote kans op verwarring in onze administratie aangaande de vraag welke Janssen of Peters het betreft. Gespreide betaling is ook mogelijk. Eventueel kan er ook contant een bijdrage worden gedaan in de grote ton achter in de kerk of in de pastorie, tijdens de openingsuren van het secretariaat. Graag dan in een envelop, met naam en adres erop, onder vermelding van ‘kerkbijdrage’.

Helpt u deken, kapelaan en kerkbestuur en de vele vrijwilligers ook in 2021 met hart en ziel te werken voor en aan onze kerk en kerkgemeenschap! Bij voorbaat hartelijk dank!

Vastenactie 2021

Vastenactie 2021

Vorig jaar heeft de coronacrisis en de lockdown in maart en april ervoor gezorgd dat de inkomsten van de vastenactie minimaal waren. Daarom wil MOV-Vastenaktie dit jaar opnieuw aandacht vragen voor het Project Ewoi in Turkana, dat ligt in Noord-Kenia.

Door extreme droogte groeit er weinig of niets in het Turkana district. Voedsel en goederen moeten worden aangevoerd en zijn, mede door het transport, erg duur. Vooral ouderen zijn van deze situatie de dupe. Voor hen zijn er helemaal geen voorzieningen. In 2002 is daarom het Ewoi project opgestart om in de dorpjes in dat gebied de armste ouderen te voorzien van onderdak, voedsel en medische hulp. Met behulp van vrijwilligers uit  de parochie daar zijn er kleine hutjes voor hen gebouwd. Familieleden en de gemeenschap zijn bij deze hulp betrokken door middel van huisbezoeken, contacten met de plaatselijke parochies, stam- en dorpsoudsten.

Na een lange periode van droogte is er door extreme regenval,  in de tweede helft van 2019, veel weer verwoest. Straten zijn vernield, hutjes weggevaagd en huisraad verloren gegaan. De ouderen hebben opnieuw alles verloren. Ze klopten daarom bij het Ewoi centrum aan voor hulp. Het enige centrum in Turkana dat deze hulp bood.

Helaas heeft vorig jaar het corona virus ook dit district hard getroffen. Ook daar veranderde de leefwijze van de mensen compleet. Vanwege de vele besmettingen, soms ook met de dood tot gevolg, zijn daar scholen, kantoren en kerken gesloten. Mensen sterven thuis of in het enige ziekenhuis in die streek, waar vaak geen enkele arts aanwezig is.  Een sociaal opvangnet is er niet.

Ook het Ewoi centrum moest dicht. Toch blijft de stichting Ewoi individueel hulp bieden, waar dit kan, en met inachtneming van de gezondheidsvoorschriften.

MOV – Vastenaktie Venray wil in deze moeilijke situatie deze stichting daarom ook in 2021 steunen en doet daarbij een beroep op u, om met uw gift daar hulp te kunnen bieden.

U kunt uw donatie overmaken op: bankgiro NL21 INGB 000 300 0046 t.n.v. Vastenactie, met vermelding “project Ewoi”.“U kunt ook het bijgevoegde betaalvignet gebruiken. Dan wordt uw gift rechtstreeks overgemaakt aan het Ewoi-project.”

Driekoningenzegen 2021

Caspar Melchior Balthazar


Vroeger was het op veel plaatsen gebruikelijk dat de priesters met krijt op de deurposten kwamen schrijven: C+M+B en het jaartal. De letters stonden voor de namen van de Drie Koningen: Caspar, Balthasar en Melchior. Maar ook voor ‘Christus mansionem benedicat’: Christus zegene dit huis. En een derde betekenis omvatte de drie tekenen aan het begin van het evangelie die vertelden wie Jezus was: de bruiloft van Cana, waar Jezus water in wijn veranderde, de Magi (Wijzen) die Hem kwamen aanbidden met goud, wierook en mirre, en het Baptisma (Doopsel), waarbij de hemel openging en de stem van God klonk over de Jordaan: ‘Dit is mijn veelgeliefde Zoon, luister naam Hem!’

Niet meer wordt het op de deur geschreven, maar inmiddels is het gebruik ingeburgerd een kaart met dezelfde tekst een plek te geven in huis. In het weekend van Drie Koningen zijn ze uitgedeeld.

Wie er graag een (of meer) wil hebben, kan ze afhalen op de pastorie Eindstraat 6 (maandag, dinsdag, vrijdag van 9.30 tot 11.00 uur).
De euro die ervoor gevraagd wordt is voor het jeugdwerk van de parochies.

Academie Rolduc: Brochure 2020-2021

Met trots mogen we u de nieuwe brochure van de Academie Rolduc voor het lezingen-jaar 2020-2021 presenteren. Hopelijk kunnen we het programma deze keer volledig realiseren, waarbij we uiteraard de maatregelen als gevolg van Corona pandemie in acht zullen nemen.

In de programmering zijn, naar aanleiding van opmerkingen en wensen van u, een aantal wijzigingen doorgevoerd. U leest er alles over in de nieuwe brochure.

We zijn van mening dat we weer een heel interessant programma hebben samengesteld. Overtuig u daar zelf van in de digitale versie van de brochure.

Een deel van de lezingen vindt plaats in Noord Limburg. In:

• Parochiehuis bij de Fabianus- en Sebastianuskerk
Markt 1, Sevenum. Op 27 oktober 2020 en 12 januari 2021.
• Paterskerk, Leunseweg 5, Venray. Op 20 april 2021.
Een beschrijving daarvan vindt u in de brochure
“2020-2021 Academei Rolduc” die u door hier te klikken kunt downloaden. Informatie over deze lezingen staat ook in het nr 3 – 2020 van het blad SamenKerk, dat eveneens via deze site is te downloaden onder de pagina SamenKerk’.

Liturgische vorming 2020-2021 Venray

Blijft dit doen om Mij te gedenken

Waarom vieren we zoals we vieren? Wat betekenen de afzonderlijke handelingen en rituelen? En hoe staan we er zelf in? Deze vormingsbijeenkomsten zijn bedoeld voor allen die er zich in willen verdiepen.

In Venray wordt op zes zaterdagmiddagen liturgische vorming verzorgd.
Data & onderwerpen:
24 oktober 2020 inleiding & spiritualiteit liturgie
14 november 2020 de viering van de eucharistie ; woorddienst
12 december 2020 het kerkelijk jaar
30 januari 2021 inrichting & bouw van de kerk
27 februari 2021 de viering van de eucharistie; dienst van de eucharistie
20 maart 2021 het kerkelijk jaar

De bijeenkomsten combineren kennis van zaken met praktische elementen.
Telkens van 13.00 – 15.30 uur.
Locatie: Paterskerk, Leunseweg 5, Venray
Aanmelding via: activiteiten@sgv-roermond.nl
Kosten: € 5,- per middag, ter plekke te voldoen

Hier kunt u de Flyer liturgische vorming downloaden of bekijken.

Alpha cursus

Ontmoeten, vragen en ontdekken – dat doe je op Alpha. Alpha is een introductie in het christelijk geloof. Wereldwijd hebben al ruim 25 miljoen mensen in 169 landen een Alpha gevolgd.
Op 23 januari is Alpha nu ook gestart in Venray.

Op donderdagavond 23 januari was in het zaaltje van de Paterskerk (aan de Leunseweg 5) de eerste Alpha. Middels een serie wekelijkse interactieve en gezellige bijeenkomsten ontdekken deelnemers wat het christelijk geloof inhoudt. Elke avond begint met een lekkere maaltijd. Hét moment om elkaar op een ontspannen manier goed te leren kennen.
Na de maaltijd luisteren de deelnemers naar een korte en inspirerende inleiding. Elke bijeenkomst staat een ander onderwerp centraal waarover doorgepraat wordt in kleine gespreksgroepen. Voorbeelden hiervan zijn ‘Wie is Jezus?’, ‘Waarom stierf Jezus aan het kruis?’ en “Bidden; hoe en waarom?’.

In Nederland hebben ruim 300.000 mensen al een Alpha gevolgd. Alpha is voor iedereen: jong of oud, gelovig of niet-gelovig; je bent van harte welkom! Alpha geeft je de kans om de zin van het leven te onderzoeken in een laagdrempelige, leerzame en leuke setting. Er is ruimte voor al je vragen.
Kijk voor meer informatie en verhalen van Alpha-deelnemers op www.alphacursus.nl
Heb je vragen over Alpha? Heb je belangstelling om deel te nemen? Neem dan contact op met Arthur Gerritzen (06-46656753 of alphavenray@gmail.com).

Renovatie en verbouwing van de Grote Kerk

In de loop van deze maand start de renovatie en verbouwing van de Grote Kerk. Als alles volgens planning verloopt zal het project voor Pasen klaar zijn. Wat staat er allemaal te gebeuren:

De glas-in-loodramen aan de zuidzijde worden er allemaal uit genomen en nadat ze opnieuw verlood zijn worden ze terug geplaatst. Er zal hiervoor zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant van de kerk een steiger geplaatst worden. Deze steiger zal aan de binnenkant stofvrij afgedicht worden. Er zullen ook daar waar nodig stucreparaties plaats vinden.

In de toren worden in de 5de torenkamer waar de klokken hangen metalen trappen geplaatst tot aan de trans. De trans wordt toegankelijk gemaakt en zodanig beveiligd dat er niemand snel naar beneden kan. Ook wordt de speelruimte van de beiaardier vergroot. De vloeren van de torenkamers worden geëgaliseerd en er zullen ook nog in de publieksruimten schilder-werkzaamheden plaats vinden. De motoren van de klokken worden vervangen en het uurwerk wordt gerepareerd. Als het kan nemen we ook nog de verlichting op de gewelven mee.

In de hal van de toren wordt een toilet gemaakt. Dit is mogelijk omdat de toren los staat van de kerk en er daardoor net voldoende ruimte is om dit toilet te realiseren.

De dakkapellen worden gerestaureerd. Kozijnen moeten daar vervangen worden en ook het loodwerk is aan vernieuwing toe.

Mogelijk kunnen de klokken tijdens de werkzaamheden beperkt gebruikt worden.
Eveneens zal de hoofdingang niet altijd gebruikt kunnen worden. De bezoekers aan de kerk kunnen dan gebruik maken van de ingang aan de marktzijde (via de Mariakapel), zoals dat nu ook tijdens de doordeweekse diensten gebeurd.

Heeft u vragen of opmerkingen maak dan gebruik van het contactformulier.

De Bijbel, van kaft tot kaft…

De Bijbel, van kaft tot kaft…

In oktober vorig jaar is een enthousiaste groep begonnen de Bijbel van kaft tot kaft te lezen. Het blijken stuk voor stuk indrukwekkende verhalen te zijn, die de oude cultuur van de Bijbel belichten (waar veel van onze cultuur vanouds op gebaseerd is), maar die tegelijk verrassend actueel blijken te zijn. Minstens zijn het tijdloze verhalen die elke generatie weten te inspireren, soms hoe het moet, soms hoe het zeker niet moet.

In de eerste helft van het nieuwe jaar was het niet mogelijk verder te gaan met de avonden. In de tweede helft van dit jaar gaan we verder waar we gebleven zijn. Ook geïnteresseerden die eerder niet deelgenomen hebben zijn welkom; vertrouwd met de Bijbel of helemaal niet. Er zijn aan de avonden geen kosten verbonden. Voor wie er meer van wil weten, bel of mail de pastorie Eindstraat. .

De data voor de tweede helft van 2020 zijn:
25 augustus, 29 september, 13 oktober, 10 november en 22 december.
Deken Smeets zal de avonden telkens inleiden. Ze vinden plaats in de Paterskerk (pastorie) Tijdstip is gelijk 20:00 uur.

Naar de startpagina

Ter informatie het eerste bericht over van Kaft tot Kaft
Hoe actueel is de Bijbel vandaag nog? Als de Bijbel spreekt over fundamentele menselijke en religieuze ervaringen, dan is en blijft de Bijbel in wezen tijdloos en immer actueel. Natuurlijk moet je je door de uiterlijke verhaalvorm heen lezen, maar dan stoot je op duizenden jaren oude verhalen, die echter ook voor het hier en nu geschreven zouden kunnen zijn.
Soms vraagt dat worstelen met de tekst, omdat je de achtergrond van toen moet zien te achterhalen en vervolgens moet zoeken naar hoe dat nu verteld zou zijn. Het is en blijft wereldliteratuur, die de tand des tijds heeft doorstaan en zoveel raakvlakken blijkt te hebben met alle eeuwen en culturen, vroeger en nu. Het gaat vaak om uitdagende teksten, indringend, beschouwend en met meer dan genoeg om verder over na te denken.
Hoe te denken over oorlogszuchtige passages in de Bijbel, of geweld? Waar komt dat vandaan, zit dat in de mens? En zo ja: waarom dan? Laat de menselijke natuur zich sturen door een God die uit is op vrede? Hoewel de moderne mens het graag in Jip en Janneke-taal heeft en liefst eenduidig, laat de Bijbel toch veel over aan de eigen interpretatie en vrijheid van het individu. Hoe ga je om met tegenstrijdigheden in de Bijbel? Bestaan er leessleutels?

Naar de startpagina