Laatste gezinsviering 2017

De laatste gezinsviering dit jaar had als thema “dankviering voor communicanten en vormelingen” en de inhoud was speciaal.

Na een inleidend gebed en gezang werd uitleg gegeven over de Lourdesgrot en de rozenkrans. Alle kinderen kregen een rozenkrans en een kaartje waarop ze konden schrijven voor wie hun gebed was.

In processie gingen we naar de Lourdesgrot, de rozenkransjes werden gezegend  en na elk gebedjes werd een Weesgegroet gebeden. De viering werd in de tuin van deken Smeets afgesloten onder het genot van een ijsje.

Klik voor een foto-impressie

Pinksteren Internationale H. Mis Paterskerk

Z o n d a g    4  j u n i    P I N K S T E R F E E S T    

————————————————

H .  M I S   o m   1 1 . 00  u u r

I N   d e    P A T E R S K E R K

I N T E R N A T I O N A A L   M E T   M U Z I E K   e n   Z A N G   I n  

V E R S C H I L L E N D E   T A L E N.

 

H O U D    J O U W   F A K K E L    B R A N D E N D  

I E D E R E E N   I s  v a n   h a r t e  w e l k o m

T O T    D A N   !!!!!!!!!!!!!!

Orgelconcert in de Grote Kerk

Zondag 30 april om 16:00 uur wordt er een orgelconcert gegeven in de Grote Kerk te Venray. Organist is Tommy van Doorn en brengt werken van Olivier Messiaen, Léonce de Saint-Martin, Jean Langlais en Claude Debussy ten gehore.

De toegang is gratis

Kletske van de deken (deel 2)

 

Deken Smeets heeft dkletskee verhalen ( Kletske ) uit Peel en Maas weer gebundeld tot een boekje.  Deel 2.

Het boekje leest vlot en is een leuk betaalbaar geschenkje om uit te delen.
Het kost € 8.50 en is te koop bij:

Rooyboek
Schoolstraat 36-38 in Venray

Deel 1 was snel uitverkocht,
hopelijk gaat deel 2 net zo vlot.

Inzegening raam “St Elisabeth van Thüringen”

 

Zondag 20 november 2016 is het St. Elisabethraam in de Grote Kerk onthuld en ingezegend door Monseigneur De Jong van het bisdom Roermond.

Hieronder een impressie van de inzegening. Voor uitgebreidere informatie over het raam klik hier

dsc_0076-1jpg

Inzegening door Monseigneur de Jong Inzegening door Monseigneur de Jong

Monseigneur de Jong feliciteerd de heer De Vilder

Monseigneur de Jong feliciteert
de heer De Vilder

Het door de familie De Vilder geschonken gedeelte van het raam

Het door de familie De Vilder beschikbaar gestelde gedeelte van het raam

Het gehele St.Elisabeth raam
Het gehele St.Elisabeth raam

 

 

 

 

 

 

 

Klik  voor meer informatie st_elisabeth_van_thuringen

Huwelijk met de Heer (nieuwsartikel Thai Nguyen)

Lieve parochianen van Venray,

Zalig Pasen wens ik u en uw familie toe. Dat de vreugde en vrede van de verrezen Heer u altijd mogen vergezellen.

Ik ben Thai quoc Nguyen, priesterstudent van het bisdom van Breda, oude-stagiair van uw parochie.

In de vreugde van de verrijzenis van de Heer zou ik graag met u mijn onzegbare vreugde delen: op 22 mei dit jaar zal Mgr. Liesen van het bisdom van Breda mij tot transeunt-diaken voor zijn bisdom wijden. Deo volente hoop ik dat ik aan het einde van dit jaar ook door hem tot priester gewijd mag worden.

Mijn weg naar het priesterschap is een lange, geen gemakkelijke maar toch genade-volle weg geweest.

Toen ik nog klein was, wilde ik priester worden. Na de afronding van mijn universitaire rechtenstudie in 2004, begon ik in 2005 de priesteropleiding in mijn thuisbisdom Can Tho, het zuiden van Vietnam. Nadat ik van 2008 tot 2014 op Rolduc mijn priesteropleiding had gevolgd, ben ik in juli 2014 naar het bisdom van Breda overgegaan om er mijn studie voort te zetten. Vorig jaar liep ik parochiestage in Oudenbosch. Momenteel ben ik stagiair in de Norbertusparochie in Roosendaal en blijf er werkzaam in de eerste periode na de wijding.

Na een lange weg van studeren en verlangens van bijna dertig jaar mag ik eindelijk met de Heer trouwen. Met de Heer trouwen is de beste samenvatting van mijn belevingen en emoties toen ik hoorde dat ik gewijd mocht worden.

Ik was ooit verliefd en had vriendin. Toch heb ik tijdens mijn priesteropleiding nauwelijks ervaren dat ik alleen ben. Ik heb vaak ervaren dat de Heer in staat is om mijn verlangens naar liefde te vervullen. Het ervaren van de onvoorwaardelijke Liefde van de Heer voor ons allen en in het bijzonder voor mij en mijn liefde voor Hem is de belangrijkste motivatie geweest dat ik door de moeilijkheden heen ging om priester te mogen worden.

Van harte dank ik u allen voor uw steun en vergezellen. Zonder u zou mijn weg naar het priesterschap onmogelijk zijn geweest. Mag ik u vragen om voor mij om de gaven van de Heilige Geest te blijven bidden, zodat ik met liefde en toewijding mijn komende taken mag uitoefenen. Moge de verrezen Heer altijd uw kracht en vreugde zijn. Zalig Pasen!

Bovendonk,

Thai Nguyen

H Vormsel 3 april 2016

Zondag 3 april werd in de Grote Kerk door 39 jongens en meisjes het Vormsel gedaan.

Dit jaar was deken H. Smeets de Vormheer , voor de kinderen een bekende daar deken Smeets aan deze jongens en meisjes in groep 6 les had gegeven.

De catechist, meneer Edwin, die de kinderen had voorbereid op het vormsel was als acoliet  aanwezig.

Door het jeugdkoor uit Well werd de dienst opgeluisterd.
De vormelingen hebben onder begeleiding van meneer Arthur 3 liederen gezongen .
Twee jongens gaven, toen het altaar werd klaargemaakt, een muzikaal intermezzo.

Het was een mooie sfeervolle viering welke ook druk bezocht is.

DSC_8291

Vieringen in de Goede Week – 2016

Overzicht vieringen Goede Week 2016

Grote Kerk

Vigilie Palmzondag
19 maart
19.15 uur: H. Mis met palmwijding
– volkszang.
Palmzondag
20 maart
9.15 uur: Palmwijding bij kruis
aan het kerkpad (bij goed weer)
9.30 uur: Hoogmis
– Gregoriaans Schola
11.00 uur: Gezinsmis – Baby Praise
Maandag in de Goede Week
21 maart
9.00 uur: Leesmis
Dinsdag in de Goede Week
22 maart
9.00 uur: Leesmis
19.00 uur: Gezamenlijke boeteviering in de Paterskerk
Woensdag in de Goede Week
23 maart
9.00 uur: Leesmis
Witte Donderdag
24 maart
19.15 uur: Gezamenlijke H. Mis met voetwassing en herdenking Laatste Avondmaal – Petrus’ Bandenkoor – acolieten Paterskerk.
Aansluitend: Aanbidding van het Allerheiligste.
Goede Vrijdag
25 maart
15.00 uur: Kruisweg en kruisverering –Petrus’ Bandenkoor.
Gezamenlijke viering om 19.00 uur in de Paterskerk.
Stille Zaterdag
26 maart
9.30 uur: Rondbrengen ziekencommunie
21.00 uur: Paaswake met zegening van water en vuur
– Petrus’ Bandenkoor.
Eerste Paasdag
27 maart
9.30 uur: Hoogmis
– Petrus ‘Bandenkoor.
Tweede Paasdag
28 maart
9.30 uur: Hoogmis
– met Volkszang.

 

misintenties week 9-2016

SINT PETRUS ’BANDEN MISINTENTIES
van zaterdag 27 februari 2016 tot zaterdag 5 maart 2016

Zaterdag 27 febr.: 3de zondag in de veertigdagentijd

18:30 u.: Eucharistieviering in ’t Schöpke/De Mulder (Velt. Kleffen)
19:15 u.: H. Mis: Lector: Annie Schaminee Opgeluisterd door het Kamerkoor Contrast
Voor: Jan en Annie Schwachöfer – Dijkmans en overleden familie, Wim en Grada Driessen – Rongen en overleden familie, voor de verjaardag van Anjo, Harrie Kessels, jaardienst Wim Fleurkens, jaardienst Helma Schaeffers – Dupont en echtgenoot Leo Schaeffers vanwege de kaartclub

Zondag 28 febr.: 3de zondag in de veertigdagentijd

09:30 u. : Plechtige Hoogmis: Lector: Twan Peeters
Voor: zeswekendienst Piet van den Burgt, Leo Tacken en overleden ouders

Maandag 29 febr.:

09:00 u. : H. Mis:
Voor: Onze Lieve Vrouw van Lourdes

Dinsdag 1 maart:

09:00 u. : H. Mis:
Voor: Uit dankbaarheid

Woensdag 2 maart:

09:00 u.: H. Mis:
Voor: alle zieke parochianen

Donderdag 3 maart:

09:00 u.: H. Mis:
Voor: ter ere van de H. Oda

Vrijdag 4 maart:

09:00 u.: H. Mis:
Voor: Arnoldina Aben – van de Mond, overleden familie Peeters – Beetz

Vastenaktie 2016

Een zorgboerderij in Nepal

Na een succesvolle Vastenaktie vorig jaar, die in de gemeente Venray ruim € 12.000 heeft opgebracht, voldoende voor de geplande renovatie van het weeshuis St Noa’s Family in Oeganda, vraagt Vastenaktie Venray nu uw steun voor een project in centraal Nepal.

Na de aardbeving in Nepal vorig jaar is de situatie in de getroffen provincies nog steeds chaotisch. Veel mensen zijn hun huis kwijtgeraakt en wonen in tijdelijke behuizing. Wegen, watertoevoer, scholen, historische gebouwen, gescheurde gebouwen en huizen, er is nog heel veel op te knappen. Ook eten en transport werd na de aardbeving een groot probleem.

Vele dorpen in de Nepalese Himalaya zijn verwoest, mensen lijden aan trauma’s, maar proberen het leven voort te zetten binnen met de middelen die hun ter beschikking staan. Op veel plaatsen is dat niet veel, ook al omdat vanwege grote transportmoeilijkheden bouwmaterialen nauwelijks beschikbaar zijn. Maar de wederopbouw is begonnen…

Kopila Nepal is een lokale Nepalese organisatie die zich inzet voor mensen die lijden onder depressie, trauma en diverse vormen van mishandeling en/of verstoting, m.n. gericht op de rol van de vrouwen. Hun werkgebied ligt o.a. rond het eerste epicentrum van de recente aardbeving in Nepal. De organisatie richt zich momenteel op mensen met ernstige traumatische ervaringen door hen in deze moeilijke leefomstandigheden bij te staan en een veilige leefomgeving te bieden.

Kopila Nepal is momenteel bezig om een zorgboerderij op te zetten in de gemeente Kalika in centraal Nepal, midden in het aardbevingsgebied. Kopila Chautari is een soort zorgboerderij die een veilige omgeving moet gaan bieden voor vrouwen die langere tijd begeleiding nodig hebben om te herstellen van hun traumatische ervaringen. Van groot belang voor de plaatselijke dorpsgemeenschap is dat deze boerderij zich ook inspant om de traditionele biologische manier van boeren te behouden. Kopila Chautari zal daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan het herstel en wederopbouw van de dorpsgemeenschap Kalika.

De overheid heeft momenteel geen plannen om dit project daadkrachtig en financieel ondersteuning te bieden. Kopila Nepal is echter bereid dit op zich te nemen, samen met de lokale dorpsgemeenschap van Kalika en vraagt Vastenactie om financiële steun.

De Venrayse Marjo Jenniskens, die al vele jaren in Nepal leeft en werkt, zal dit project ondersteunen en begeleiden. Inmiddels zijn er fruitbomen gepland en er wordt gewerkt aan een omheining, zodat dieren van buiten op het terrein geen vernielingen kunnen aanrichten. De huidige activiteiten zijn daarnaast gericht op het ontginnen van het land en het bouwen van behuizing voor de vrouwen en werknemers van de zorgboerderij. De agrarische werkzaamheden zullen de volgende stap zijn …

De eerste vrouwen verblijven inmiddels in Kalika en krijgen daar geestelijk hulp, creatieve therapie en leren stap voor stap over de werkzaamheden op het land. Het verblijf in de bergen, een veilige omgeving en de natuurlijke manier van leven zonder stress doet hun zichtbaar goed.

Vastenaktie 2016 vraagt in de parochies in Venray-Centrum en alle kerkdorpen om een financiële bijdrage voor deze zorgboerderij. Elke bijdrage is welkom.

Vastenactie_Folder_2016_Eigen_Doel_Venray